YKÄ mukana Opi ja kasva -konferenssissa 7-8.10.

 

Opi ja kasva -konferenssi on pääkaupunkiseudun opetustoimien järjestämä kansallinen opetus- ja kasvatusalan tapahtuma. Konferenssi on tarkoitettu peruskoulujen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstölle, koulujen ja opetustoimen johtajille sekä kaikille oppimisen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ammattilaisille. Konferenssi on maksuton.

Konferenssin teemana on tänä vuonna Oppimisen festarit. Tapahtuma tuo esille runsaasti ja monimuotoisesti uuden oppimiskulttuurin asiantuntijuutta ja juhlistaa opetuksen ja kasvatuksen osaamista. Katso koko ohjelma täältä.

Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -projekti osallistuu konferenssiin ja järjestää tietoiskun Toisilta oppimisen festareista tiistaina 8.10. klo 13.00 – 13.30. Toisilta oppimisen festari on yhteisöllinen oppimiskarnevaali, jossa oppitunnin voi pitää mistä tahansa itseä kiinnostavasta tai omaan osaamiseen liittyvästä aiheesta. Festarin tavoitteena on tehdä näkyväksi kouluyhteisössä olevaa osaamista ja rikastaa vuorovaikutusta lähiympäristön kanssa. Linkki tietoiskun esittelyyn. 

YKÄ-hanke Helsingin aikajanalla

Viime viikolla Helsingissä järjestettiin Helsinki Aikajanalla -seminaari. Se on uusille kaupunginvaltuutetuille suunnattu tapahtuma, jossa he pääsevät tutustumaan siihen, mitä kaupungissa on meneillään ja tuloillaan. Hankkeemme kutsuttiin mukaan seminaarin näyttelyosastolle tekemään uusille valtuutetuille, kaupungin virkamiehille ja eri yhteistyötahoille tutuksi kouluissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Meille tästä avautui oiva tilaisuus käydä keskustelua hanketyön teemoista ja sen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Päätimme toteuttaa tilaisuudessa kyselyn, jolla sekä viestiä hankkeesta että käynnistää keskustelu päättäjien kanssa. Purimme siis Helsingissä syntyneet toimintamallit (Toisilta oppimisen festivaalit, Lasten tilastollinen vuosikirja, oppilaiden mediatiimitoiminta, iNNOSTU-toiminta sekä yhteisöllisen kehittämisen malli, jossa oppilaat osallistuvat koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen) 1) hyvinvointiteemoiksi sekä 2) tulevaisuuden taidoiksi, joita kyselyyn vastanneet saivat arvioida. Kysymyksistä muotoutui varsin haastavia, mutta samalla ne onnistuivat pysäyttämään asiamme äärelle. Paikalla olleesta arviolta parista sadasta osallistujasta noin joka neljäs vastasi kyselyyn (n=55). Tulokset ovat kiinnostavia.

Toisessa kysymyksessä pyrimme purkamaan viisi konseptiamme taidoiksi, joita yhteiskunnassa nyt ja erityisesti tulevaisuudessa tarvitaan ja joita siten myös koulussa tulisi oppia. Lista ei ole täydellinen eikä täysin yhteismitallinenkaan, mutta mielestämme se kuvastaa hanketyön suhdetta erilaisiin osaamisiin. Osittain emotionaalisesta vivahteestaan huolimatta koemme, että kaikissa näissä on kyse taidoista, joita voi oppia ja harjoitella.

Vastaajat saivat arvioida osaamisalueita viisiportaisella asteikolla. Vastauksista nousee neljä taitoa ylitse muiden: innostuminen, kysymysten tekeminen, yhdessä tekeminen ja kokeileminen.

Mitä tästä sitten voi päätellä? Omasta eli hankkeen näkökulmasta tekemisemme näyttää olevan sekä kiinnostavaa että merkityksellistä luotaessa edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja tulevaisuuden osaamiselle. Uskomme olevamme oikeilla jäljillä. Digitaaliseen maailmaan viittaavat aiheet eivät nousseet niin vahvasti esiin, mutta toisaalta kyselyssä niiden painoarvo ei liene täysin vertailukelpoinen ehkä hieman yleisempiin ja vähemmän konkreettisiin teemoihin nähden. Digi on kiinteä osa nyky-yhteiskuntaa, mihin liittyy uusia osaamisvaatimuksia. Toisaalta myös digiajan yhteiskuntaa rakennetaan innostumisen, kysymisen, yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta.

Iso ja kiinnostava kysymys on, miten peruskoulussa varmistetaan näiden taitojen kehittyminen. Koulutus on joka tapauksessa keskeinen tekijä luotaessa tulevaisuutta ja tulevaisuuden menestystä. YKÄ-hankkeen osalta pienet käytännön kokeilut oheisten teemojen ja toimintamallien ympärillä jatkuvat. Seminaari avasi toivomiamme uusia keskusteluja päättäjien suuntaan. Mielenkiinnolla katsomme, millaiseen toimintaan tämä vielä johtaakaan. Käsillä on iso haaste ja mahdollisuus. Tekemistä vaille valmis siis.

”Lasten tilastollinen vuosikirja” kohti uusia kokeiluja

Olipa vauhdikas viikko. Lasten tilastollinen vuosikirja on erityisesti ottanut uusia askelia. Järjestimme alkuviikosta idean kehittämisestä kiinnostuneille pilottikouluille työpajapäivän, jossa konseptia työstettiin yhdessä eteenpäin. Paikalla oli hyvä edustus Keinutien ja Kotinummen ala-asteilta sekä Meilahden yläasteelta. Lisäksi tekemiseen osallistui asiantuntijoita Helsingin tietokeskuksesta, opetusviraston hyvinvointitiimistä, Tilastokeskukselta ja yliopiston Summanmutikka-keskuksesta. Päivän isännöi Helsingin matikkamaa, josta on hyvää vauhtia tulossa konseptin kotipesä virastossamme. Jokaisella tuntuu olevan innostava positio osana vuosikirjan tekemistä. Lisäksi idea tuntuu tuovan erilaisia näkökulmia luonnollisella tavalla yhteen. Vai miltä matematiikan opettajan ja koulun psykologin yhteistyö kuulostaa?!

Ensimmäisessä pajassa tarkastelun kohteeksi otettiin valtakunnallinen opetussuunnitelma ja sen aihekokonaisuudet. Vuosikirja tuntuu uppoavan luonnostaan lähes kaikkiin aihekokonaisuuksiin (ja kyllä se sinne Liikenne ja turvallisuus -kohtaankin voidaan upottaa, jos vain halutaan 🙂 Toisessa pajassa koulut laitettiin työstämään omaa vuosikirjavisiota ja valmistelemaan omaa kokeilua. Päivän tulemana on siis kolme kokeilusuunnitelmaa, jotka toteutetaan maaliskuun aikana. YKÄn toiminta-ajatuksen mukaisesti eteenpäin pienesti tehden.

Pidimme viikolla myös palaveria We learn IT -hankkeen kanssa (http://we.learn.it). Kyseessä on useamman EU-maan yhteinen projekti, jossa myös Helsingin mediakeskus on mukana. Hankkeen ideana on kehittää toimintamallia oppilaiden tekemiin opintomatkoihin, joiden ydinteemana on luonnontiede ja matematiikka. No, vuosikirja-idea tarrasi sen verran hyvin, että ideoimme konseptin viemistä EU-kontekstiin asti. Kansainvälistyykö Lasten tilastollinen vuosikirja? Kokeillaan. 🙂

Meteori – Valokuva- ja videonäyttely 1.2.-28.2.2013 Lappeenrannassa

Lappeenrannan maakuntakirjastolla valokuva- ja videonäyttelyssä on esillä Voisalmen koulun 6-9-luokan oppilaiden töitä.
Oppilaat saivat syyskuussa 2012 käyttöönsä omat iPadit. Ipadeilla on työskennelty luokassa oppitunneilla ja oppilaat ovat saaneet iPadehin liittyviä kotitehtäviä. Kotitehtävinä on ollut mm. kuvata omaa kotia, lempiasioita ja harrastuksia. Kotitehtäviin on kuulunut myös sovellusten käyttöharjoittelua sekä omien tuotosten esittelyä kotiväelle. Yhtenä päämääränä on, että oppilaat oppisivat kertomaan omista asioistaan iPadien avulla ja tätä kautta tuomaan omaa persoonaansa näkyvämmäksi muille. Tavoitteena on myös motivoida oppilaita pitkäjänteisempään työskentelyyn ja kenties löytää oppilaista sellaisia piilossa olevia taitoja, jotka eivät muuten pääsisi esille. Toiveena on myös lisätä vuorovaikutusta oppilaiden ja heidän lähipiirinsä välillä. Oppilaat ovat olleet erittäin innostuneita ja kiinnostuneita iPadejä kohtaan. Laite on personoitu käyttäjälleen sopivaksi ja laitteeseen on ladattu sovelluksia niin oppimisen tueksi kuin kommunikaation helpottamiseksi. Ipadin sovelluksia päivitetään ja ladataan jatkuvasti oppilaan kykyjen ja taitojen mukaan. Luokalle on myös luotu oma media-alusta, jonne oppilaiden lukuvuoden kulkua tallentuu kuvina, videoina ja pieninä teksteinä. (www.meteori.ejuttu.fi) Oppilaat osallistuvat itse materiaalin tuottamiseen media-alustalle ja he voivat esitellä aikaansaannoksiamme myös koulun ulkopuolella.